De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, el Real Decreto 1720/2007, do 21 decembro, Maisqueteatro infórmalle de que o seu enderezo electrónico, así como aqueles outros datos de carácter persoal que nos facilite, serán incluídos no ficheiro do que é responsable.

    626 490 028
    635 852 267

    hola@maisqueteatro.es