Se es...

Nacemos para aplicar as ferramentas do teatro na adquisición de habilidades persoais e sociais

Institución pública

Igualarte

Obradoiro teatral para traballar a igualdade entre xéneros

Comunicarte

Obradoiro teatral para traballar a comunicación efectiva

Respectarte

Obradoiro teatral para a prevención do acoso escolar

Cohesionarte

Obradoiro teatral para favorecer a cooperación e cohesión grupal

Contaxiarte

Campamento interdisciplinar de artes escénicas

Maisquefalar

Habilidades Comunicativas e Expresivas

Maisqueescoitar

Habilidades Sociais e relacionais

Maisqueequilibrar

Traballando para a igualdade

Centro educativo

Igualarte

Obradoiro teatral para traballar a igualdade entre xéneros

Cohesionarte

Obradoiro teatral para favorecer a cooperación e cohesión grupal

Comunicarte

Obradoiro teatral para traballar a comunicación efectiva

Respectarte

Obradoiro teatral para a prevención do acoso escolar

Asociación

Igualarte

Obradoiro teatral para traballar a igualdade entre xéneros

Comunicarte

Obradoiro teatral para traballar a comunicación efectiva

Cohesionarte

Obradoiro teatral para favorecer a cooperación e cohesión grupal

Maisquefalar

Habilidades Comunicativas e Expresivas

Maisqueescoitar

Habilidades Sociais e relacionais

Maisqueequilibrar

Traballando para a igualdade

Empresa

Maisquefalar

Habilidades Comunicativas e Expresivas

Maisqueescoitar

Habilidades Sociais e relacionais

Falamos?

635 852 267 || 626 490 028

hola@maisqueteatro.es